ایران زمین

زمینه فعالیت: کارواش

نوع پروژه : طراحی و اجرا
تکنولوژی :  ECF

درخواست: بازگشت به چرخه

زمان اجرا: اردیبهشت 95

معرفی مختصر : کارواش ایران زمین یکی از کارواش های پرمخاطب شهر کرج با 8 لنس است که به صورت سنتی در حال کار است. با اجرای پروژه تصفیه فاضلاب این کارواش ، فاضلاب این کارواش به میزان 10 متر مکعب به چرخه کار این کارواش باز می گردد.

تکنولوژی