پرسش های متداولدسته بندی: عمومیابعاد دستگاه تصفیه انعقاد الکتریکی
ezegordi عضو سایت 2 سال قبل

دستگاه تصفیه الکتریکی چقدر فضا لازم دارد؟

1 پاسخ
ezegordi عضو سایت 2 سال قبل

به نسبت روش های معمولی حجم بسیار کمتری را اشغال می کند که متناسب با حجم فاضلاب می باشد اما، حدوداً یک دهم روش های مشابه فضای اشغالی دارد.