ابعاد دستگاه تصفیه انعقاد الکتریکی

ezegordi عضو سایت asked 12 ماه ago

دستگاه تصفیه الکتریکی چقدر فضا لازم دارد؟

1 Answers
ezegordi عضو سایت answered 12 ماه ago

به نسبت روش های معمولی حجم بسیار کمتری را اشغال می کند که متناسب با حجم فاضلاب می باشد اما، حدوداً یک دهم روش های مشابه فضای اشغالی دارد.