ازن در چه نوع پرورش ماهی استفاده می شود؟

shamimsharif عضو سایت asked 8 ماه ago
1 Answers
shamimsharif عضو سایت answered 8 ماه ago

در انواع ماهی گرمابی، سردابی، معتدل و زینتی قابل استفاده می باشد.