افزایش اکسیژن استخر پرورش ماهی با ازن

shamimsharif عضو سایت asked 12 ماه ago

آیا به افزایش اکسیژن استخر پرورش ماهی کمک می کند؟

1 Answers
shamimsharif عضو سایت answered 12 ماه ago

بله – روش ازناسیون به دو طریق اکسیژن آب را می تواند افزایش دهد.

۱- کاهش ترکیبات واکنش پذیر با اکسیژن

۲- تبدیل ازن باقیمانده به اکسیژن.