دستگاه ازن ساز بدون اکسیژن ساز

shamimsharif عضو سایت asked 1 سال ago

اگر دستگاه ازن ساز، اکسیژن ساز نداشته باشد چه باید کرد؟

1 Answers
shamimsharif عضو سایت answered 1 سال ago

می توان به جای آن از پمپ هوا استفاده کرد البته اگر دستگاه هوا خنک باشد.