دوز مصرفی ازن

shamimsharif عضو سایت asked 12 ماه ago

مقدار دوز مصرفی ازن چقدر اهمیت دارد؟ اگر بیشتر یا کمتر از حد مشخصی بشود چه اتفاقی می افتد؟

1 Answers
shamimsharif عضو سایت answered 12 ماه ago

بسته به نوع آلودگی و محیط مورد استفاده دوز مصرفی ازن متفاوت می باشد. اگر ازن از حد مشخصی کمتر شود آلودگی را به خوبی برطرف نمی کند و اگر بیشتر از حد مشخصی شود تلفات در مرغداری ها را شاهد خواهیم بود.