پرسش های متداولدسته بندی: عمومیقابل دفن بودن دستگاه تصفیه الکتریکی
ezegordi عضو سایت 2 سال قبل

آیا این دستگاه قابل دفن است؟

1 پاسخ
ezegordi عضو سایت 2 سال قبل

بله، هم روی سطح زمین و هم قابل دفن است اما راه های دسترسی به آن باید در نظر گرفته شود.