قابل دفن بودن دستگاه تصفیه الکتریکی

ezegordi عضو سایت asked 1 سال ago

آیا این دستگاه قابل دفن است؟

1 Answers
ezegordi عضو سایت answered 1 سال ago

بله، هم روی سطح زمین و هم قابل دفن است اما راه های دسترسی به آن باید در نظر گرفته شود.