مدت زمان ضدعفونی سالن مرغداری با ازن

shamimsharif عضو سایت asked 12 ماه ago

طی چند دقیقه ازن هوای سالن مرغداری را ضدعفونی می کند؟ آب مصرفی چطور؟

1 Answers
shamimsharif عضو سایت answered 12 ماه ago

بستگی به ابعاد سالن و مقدار آلودگی موجود در سالن را دارد. برای ضدعفونی آب هم بستگی به دبی آب مصرفی دارد. نیمه عمر ازن تقریبا ۲۰ دقیقه می باشد.