مقایسه ازن و کلر در ضد عفونی آب

shamimsharif عضو سایت asked 12 ماه ago

فرق بین ازن و کلر در ضدعفونی کردن آب شرب چیست ؟

1 Answers
shamimsharif عضو سایت answered 12 ماه ago

تأثیر ازن بر روی دیواره باکتری ها ، %۵۱ بیشتر از کلر و از نظر زمانی نیز ۳۱۰۰ برابر سریع تر از کلر عمل می کند.ازن قابلیت کشتن و از بین بردن میکروارگانیسم های مختلف شامل انواع باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها، مخمرها و جلبک ها را داراست . ازن در برابر کیت های پرتوزدایی چون ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم نیز مؤثر بوده که کلر فاقد این خاصیت است