هزینه های جاری دستگاه تصفیه انعقاد الکتریکی

ezegordi عضو سایت asked 12 ماه ago

هزینه های جاری این روش چقدر است؟

1 Answers
ezegordi عضو سایت answered 12 ماه ago

با توجه به این که در این روش از مواد منعقد کننده شیمیایی به هیچ وجه استفاده نمی شود و فقط هزینه تعویض سالیانه الکترودها است که متناسب با آنالیز فاضلاب، ممکن است شش ماهه این تعویض انجام شود.