ویروس VHS در استخر پرورش ماهی

zmohammadian عضو سایت asked 1 سال ago

آیا دستگاه ازن قابلیت از بین بردن ویروس VHS را در استخر پرورش ماهی دارد؟

1 Answers
shamimsharif عضو سایت answered 1 سال ago

بله، مولکول های ازن با نفوذ از میان پوشش پروتئینی، نوکلئیک اسید ویروس را تخریب می کنند و سلول ویروس را منهدم می کنند.