تاثیر تصفیه به روش انعقاد الکتریکی روی BOD و اثر آنتی باکتریال

ezegordi عضو سایت asked 1 سال ago

آیا پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی روی BOD هم اثر دارد وآنتی باکتریال است؟ یا چون انعقاد شیمیایی انجام می دهد، فقط روی COD اثر دارد؟

1 Answers
ezegordi عضو سایت answered 1 سال ago

تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی باعٍ کاهش BOD هم می شود.