تاثیر تصفیه به روش انعقاد الکتریکی روی BOD و اثر آنتی باکتریال

ezegordi عضو سایت asked 12 ماه ago

آیا پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی روی BOD هم اثر دارد وآنتی باکتریال است؟ یا چون انعقاد شیمیایی انجام می دهد، فقط روی COD اثر دارد؟

1 Answers
ezegordi عضو سایت answered 12 ماه ago

تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی باعٍ کاهش BOD هم می شود.