پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی

ezegordi عضو سایت asked 12 ماه ago

آیا پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی برای حذف روغن های قطبی یا رزین ها موثر است؟

1 Answers
ezegordi عضو سایت answered 12 ماه ago

هر نوع روغنی که در آب نامحلول باشد قابل حذف است