پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی

ezegordi عضو سایت asked 1 سال ago

آیا پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی برای حذف روغن های قطبی یا رزین ها موثر است؟

1 Answers
ezegordi عضو سایت answered 1 سال ago

هر نوع روغنی که در آب نامحلول باشد قابل حذف است