تصفیه روغن قطبی و رزین

ezegordi عضو سایت asked 12 ماه ago

آیا پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی برای حذف روغن های قطبی یا رزین ها موثر است؟

1 Answers
ezegordi عضو سایت answered 12 ماه ago

روش تصفیه فاضلاب با استفاده از انعقاد الکتریکی قادر به جداسازی تمام مواد روغنی نا محلول در آب است.