پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی

ezegordi عضو سایت asked 12 ماه ago

آیا بپکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی به عنوان پیش تصفیه استفاده می شود یا بعنوان روش اصلی تصفیه فاضلاب کاربرد دارد؟

1 Answers
ezegordi عضو سایت answered 12 ماه ago

متناسب با نوع فاضلاب می تواند به عنوان پیش تصفیه، تصفیه نهایی و یا به عنوان روش اصلی تصفیه انتخاب شود.