پارامترهای تعیین مقدار آلایندگی فاضلاب

 

پارامترهای زیر برای تشخیص میزان آلوده بودن آب و فاضلاب استفاده می شود:

BOD-Biological Oxygen Demand- عبارتست از مقدار اکسیژن لازم که باید به فاضلاب داده شود تا باکتری های هوازی مواد آلی موجود در فاضلاب را اکسید کرده و به موادی پایدار نظیر نمک­های معدنی تبدیل سازد. معمولاً از BOD5 که از اندازه­گیری BOD طی یک آزمون با زمان 5 روز حاصل می­شود، در آزمایشات تعیین آلایندگی فاضلاب استفاده می­شود.

COD-Chemical Oxygen Demand- از آنجا که همه مواد آلی قابل تجزیه توسط روش بیولوژیکی نیستند. لذا COD عبارتست از مقدار اکسیژن لازم برای اکسید کردن همه مواد آلی موجود در فاضلاب توسط یک اکسنده قوی در شرایط اسیدی و تولید CO2، آمونیاک و آب. برای تعیین COD از موادی مانند پرمنگنات سدیم و یا دی کرومات پتاسیم به عنوان اکسنده استفاده می­شود.

TOC-Total Organic Carbon- کل مواد آلی موجود در فاضلاب، این پارامتر از طریق اکسیداسیون به وسیله سوزاندن در دماي بالا و اندازه گیري دي­اکسیدکربن حاصل شده، قابل اندازه­گیري می باشد. مقدار TOC شامل آن دسته ترکیبات پایدار کربن آلی است که از طریق بیولوژیکی قابل تجزیه نمی­باشد

TS-Total Solid- جامدات کل (TS) در فاضلاب خام شامل تمام جامداتی است که بعد از تبخیر و خشک کردن نمونه، باقی می‌ماند. مواد جامد موجود در فاضلاب را میتوان به دو دسته کلی معلق و محلول تقسیم­بندي کرد.

TSS-Total Suspended Solid- کل مواد معلق موجود در فاضلاب- هنگام اندازه­گیری مواد جامد فاضلاب، TSS آن بخشی از جامدات کل است که در یک فیلتر با الیاف شیشه­اي باقی می­ماند.

TDS-Total Dissolved Solid- کل مواد معدنی حل شده در فاضلاب

EC-Electro Conductivity- مقدار هدایت الکتریکی فاضلاب است که خود مقیاسی از مقدار TDS فاضلاب است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *